ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА НА БЕЛИЦА

Община Белица има цел да опази и подобри състоянието на околната среда. Това би се постигнало с намаляването на вредните последици на човешката дейност. Всичко това ще доведе до бъдеще, в което ресурсите и ще се използват по най-разумен и ефективен начин, за да бъде Общината здравословно и приветливо място, не само за жителите и, а и за нейните гости. За да продължи Белица да бъде Природен феномен.

За да запазим природата в общината е необходимо да се постигнат следните водещи цели:

 • Да се подобри състоянието на водоснабдителната и канализационната мрежа в общината.
 • Изграждане и обогатяване на Зелената система.
 • Подобряване на ефективността при управлението на отпадъците, с помощта на проект за компостиране, закриване на депото за твърди битови отпадъци, засилване на контрола при повторно замърсяване на почистени територий, разширяване на системата за разделно събиране на отпадъци.
 • Поддръжка в добро състояние на речните корита.
 • Намаляване на замърсителите на атмосферния въздух, чрез поетапна газификация на обществените сгради и домакинствата, провеждане на озеленителни мероприятия, емисионен контрол и др.
 • Организиране на информативно-познавателни кампании, свързани с опазването на природата на община Белица.

Нужно е и всеки един от нас да спазва четирите основни принципа при опазване на природата. А те са:

РЕЦИКЛИРАНЕ, ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ОТКАЗ.

Тяхното спазване би било достатъчно за ограничаването на въздействието на хората върху природата.

Важно е и да се следват следните правила, с които бихте помогнали в усилията ни да опазим общината чиста и нейната природата незасегната.

 • Не замърсявайте – не изхвърляйте нищо извън кофите за боклук. Ако видите, че някой замърсява – направете забележка. 
 • Движете се – ходете, карайте колело.
 • Ограничете найлоновите торбички при пазаруване.  Използвайте хартиени.
 • Събирайте разделно хартията, стъклото, пластмасата и металите.
 • Опитайте се да рециклирате и да поправяте. Използвайте рециклирани материали.
 • Не купувайте повече, отколкото имате нужда.
 • Грижете се за растенията и животните
 • Засаждайте дървета и цветя
 • Не късайте цветя и не режете дървета и храсти
 • Пазете водата чиста

Както и:

 • Изключвайте осветлението, когато нямате нужда от него.
 • Дарете старите дрехи и играчки на хора в нужда – така те ще бъдат в полза на някого, вместо да отидат на боклука.
 • Изхвърляйте батериите в специално поставените контейнери за излезли от употреба батерии, мобилни телефони и аксесоари.

 

Нека да запазим Белица чиста и зелена