ПРИРОДНИЯТ ФЕНОМЕН - БЕЛИЦА

Фондация "Глобални библиотеки - България"

Конкурс за проекти – 2016
"Библиотеката – активен участник в обществения живот"

Договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ
Читалищна библиотека при НЧ"Георги Тодоров-1885"


Конкурс за проекти - 2016 г. "Библиотеката – активен участник в обществения живот" в партньорство със СУ "Св.св.Кирил и Методий", с активното съдействие на Община Белица

Име на проекта: "Обичам природата – аз участвам"

С реализиране на проекта се постигнаха целите заложени в него, свързани с   намаляване на   рисковете на екологичното възпитание и образование на общността. Осигуриха се възможностите и желанието на младите хора  за опознаване на природното наследство. Насърчиха целевата група към ползите от развитието на  еко-туризма в община Белица.  Стимулираха младите хора към  предприемачество в защитените зони на България - екотуристическа дестинация - Белица.

Дейностите в проекта доведоха до разрешаване на проблеми свързани с извънкласното  образование и възпитаване на целевата група /ученици от V до  VIII клас  на СУ"СВ.св.Кирил и Методий", гр. Белица/, привлече вниманието  на нови хора с чувство на отговорност към околната среда. Утвърди се ролята на читалищната библиотека, като естествен център за общностно развитие.

В рамките на шест месеца дейностите в изпълнение на проекта с интерес се подготвяха и  популяризираха с активното участие на децата и младежите по време на изпълнението му. Чрез сайта на читалище "Георги Тодоров-1885" и СУ"Св.св.Кирил и Методий",   регионалните печатни и електронни медии, фейсбук страницата на читалището и училището,  туристическия сайт на Белица и специализираната фейсбук страница Belitsa - EDEN Bulgaria.

Успех на проекта е неговото устойчиво развитие. С обособената младежка еко-група, която под ръководството на  инж. Георги Манолов,  разработи собствена  образователна програма ще носи  името "Обичам природата –затова съм тук".
Партньорите в проекта  и създадения екологичен кръжок  ще предадат опита си  на учениците от всички средни и основни училища на територията на общината и общността, като участват заедно и по отделно при провеждане на мероприятия.  

Устойчивостта на проекта се гарантира и от активната подкрепа на  влиятелната и стабилна местна институция Читалище "Г. Тодоров-1885", която подпомага от 1996 г.  развитието на устойчивия екотуризъм. От партньорство си с Община Белица, ДНП "Рила", сътрудничеството с ДГС "Белица", СУ "Св.св.Кирил и Методий", Фондация "Четири лапи", Фондация "Информация и природозащита"- София, регионални и национални  медии. Читалището с музей, ТИЦ и библиотеките ще продължават  да  работят за устойчивото социално сближаване и ангажиране вниманието   на   учащите се и местната  общност. Тази дейност е  регламентирана в Устава на гражданската организация, одобрена от общото събрание на членовете на читалището през 2000 г.